Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
​Enerji Bir-Sen 4. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı’na İletti
24 Temmuz 2017

Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda genel yetkili sendika olan Enerji Bir-Sen, hizmet kolunda çalışan tüm kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) iletti.

Enerji Bir-Sen, 1 Ağustos’ta başlayacak 2018-2019 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolundaki 22 kurumda çalışan tüm kamu görevlileri adına toplu sözleşme masasına oturacak.

Enerji Bir-Sen Genel Merkez internet sayfası üzerinden toplanan binlerce talep incelenip başlıklar altında toplanarak teklif metnine dâhil edildi. Genel yetkili sendika olmanın verdiği sorumluluk ile Enerji Bir-Sen üyesi olsun veya olmasın herkese açık olan sayfa üzerinden tüm hizmet kolu çalışanlarının talepleri dikkate alınarak kapsayıcı bir teklif metni oluşturulmuş oldu.

Enerji Bir-Sen’in, 4. dönem toplu sözleşme masasında gündeme getireceği maddelerin yer aldığı teklif metnini, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Şentürk ve Gürkan Kaya Devlet Personel Başkanı Enes Polat’a iletti.

Enerji Bir-Sen'in, enerji, sanayi ve madencilik hizmet koluna ilişkin 2018-2019 dönemi için hazırladığı 4. dönem toplu sözleşme teklif metninin ana başlıkları arasında koruyucu gıda ve giyim yardımı, ücretsiz okul ve sosyal servisi, yemek yardımı, ilave ücret, vardiya servisi, kampanya primi, servis hizmeti, yüksek gerilim ilave ödemesi, fazla çalışma ücreti, fiili hizmet zammı, yakacak yardımı, bekar yatakhaneleri, risk tazminatı, üretimden pay, OYAK aidatları, lojman kullanım süreleri gibi konular bulunmakta.

Metnin tamamı;

 

ENERJİ BİR-SEN’İN

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK

HİZMET KOLUNA İLİŞKİN

01.01.2018 - 31.12.2019 DÖNEMİ

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ

 

 

Koruyucu Gıda Yardımı

Madde 1- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, işyerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Koruyucu Giyim Malzemesi

Madde 2- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük ve Orta ölçekli sanayi bölgeleri, yer altı veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Ücretsiz Okul Servisi

Madde 3- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları için ücretsiz okul servisi sağlanır. Ancak öğrencinin azlığı, Servis hizmetinin ekonomik olmadığı vb. nedenlerden dolayı servis hizmeti sağlanamadığında toplu taşıma kartı verilir. Toplu taşıma kartı verilemediği durumlarda gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak bedeli ödenir.

 

Ücretsiz Sosyal Servisi

Madde 4- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/01/2018 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir. Ancak bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri işyerlerinde sosyal servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri ve aile fertlerine haftada en az dört tam sefer(gidiş-dönüş) ücretsiz sosyal servis sağlanır.

 

MTA Kamplarında Görev Yapan Personele Yemek Yardımı

Madde 5-(1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

(2) Anılan kamplarda görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

 

Yük Tevzi Müdürlüklerinde Çalışan Teknik Personele İlave Ücret Verilmesi

Madde 6- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Müdürlüklerinde çalışan teknik personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 250 TL ilave edilir.

 

Vardiya Servisi

Madde 7- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli ödenir. Ödenecek kart bedelinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

ÇAYKUR ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde Kampanya Primi

Madde 8- ÇAYKUR, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve Fabrikalarında kampanya döneminde görev yapan personele yılda beş ayı geçmemek üzere ayda 200 TL/net kampanya primi ödenir.

 

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri Personeline Servis Hizmeti

Madde 9- TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Biga ve Çan İşletmeleri ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlileri, diğer statüdeki personelin ücretsiz olarak yararlandığı personel servis hizmetlerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

 

TEİAŞ Canlı Hat Bakımı Kapsamında Uçuşlara Katılanlara İlave Ücret Verilmesi

Madde 10-  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (1800) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10.800) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

TEİAŞ Canlı Bakım İşletme Müdürlüğünde Çalışanlara İlave Ücret Verilmesi

Madde 11- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay ilave 300 TL ilave ücret ödenir.

 

Yüksek Gerilim İlave Ödemesi

Madde 12- Bu hizmet kolu kapsamındaki kamu idarelerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde, üretim yerlerinde/fabrikalarda yüksek gerilim altında yapılan malzeme kabul testlerinde veya yüksek gerilim altında fiilen maruz kalan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 30 TL ilave ücret ödenir.

 

DSİ Projelerinde Görev Yapan Personele İlave Ücret

Madde 13- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

a) Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele, ayda 140 saati geçmemek kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın dört katı esas alınarak fazla çalışma ücreti,

b) 10. Bölge Müdürlüğü Silvan Projesinde görev yapan personele, ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın üç katı esas alınarak fazla çalışma ücreti,

c) 26. Bölge Müdürlüğü Çoruh Projelerinde görev yapan personele; ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın üç katı esas alınarak fazla çalışma ücreti,

ç) 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) ve 24 Bölge Müdürlüğünde (Kars)  çalışan personele, ayda 50 saati geçmemek kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığı olarak ilgili yıl için saat başına belirlenmiş olan tutarın üç katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenir.

 

EÜAŞ Barajları Ve Termik Santrallerinde Görev Yapan Personele Fazla Çalışma Ücreti

Madde 14- Elektrik Üretim Anonim Şirketine bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle, Batman, Ermenek, Gezende, Atatürk hidroelektrik santralleri ile Afşin termik santralleri ve Afşin Elbistan Linyit işletmelerinde görev yapan personele 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

 

Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesinde Gündelik

Madde 15- 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda "ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu" olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Fiili Hizmet Zammı

Madde 16- Bu hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşlarda;  yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, gazlı, tozlu, kömür, gaz, radyoaktif, radyasyonlu ve/veya yüksek gerilimli ortamlarda herhangi birinde çalışan kamu görevlilerine yıl içinde çalışma süreleri gözetilmeksizin her yıl için 90 gün fiili hizmet zammı uygulanır.

 

Yakacak Yardımı

Madde 17- TKİ, TTK ve EÜAŞ’a bağlı Afşin Elbistan Linyit işletmesinde çalışan Kamu görevlilerine (Sözleşmeliler dahil) yılda üç ton (5000 kalori değerinde kömür maliyeti) üzerinden nakdi olarak yakacak yardımı yapılır.

 

Bilim, Sanayi ve Bakanlığı

Madde 18-(1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 4703 sayılı Kanun çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yapan personel ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde ölçü ve ayar denetimi faaliyeti yapan Bakanlık personelinden Lisans mezunu olanlara “Denetçi” kadrosu verilir ve 190 sayılı KHK’nın Bakanlığa ait kadro Cetvellerine eklenir,

(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4703 sayılı ve 3516 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde denetim yapan Denetçilere arazi tazminatı ödenir,

(3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4703 sayılı ve 3516 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde denetim yapan Denetçilere yolluk ve harcırahları,  6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettiklerinin iki katı tutarında ödenir

(4) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, Bakanlıkça yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ölçü ve ayar faaliyetleri kapsamında kesilen para cezalarının tamamı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu faaliyetleri kapsamında kesilen para cezalarından oluşan gelirler ile Döner Sermaye İşletmesi kurulması ve biriken gelirlerinden karşılanmak üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının % 50’si kadar aylık ilave ek ücret ödenir.

(5) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının ilgili mevzuatı çerçevesindeki teşvik uygulamalarında görevli personelin gündelikleri iki kat üzerinden ödenir.

(6) Türk patent enstitüsü başkanlığı çalışanlarına patent gelirlerinden karşılanmak üzere çalıştıkları her bir gün için 20 TL risk tazminatı ödenir.

(7)Orta Ölçekli Kobilere mali ve proje desteği sağlayan merkez ve taşrada çalışan ilgili kurum personeline harcırah arazi tazminatı seyyar görev tazminatından 657 devlet memurları gibi faydalanırlar.

 

MKE Personeli

Madde19- MKE’nde çalışan kamu görevlilerinin temel ücretlerine 100 Türk Lirası ilave edilir.

 

Bekâr Lojmanlarında Kalanlar

Madde 20- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ kurumunda; işçi personelinde ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerde kamu görevlilerinin de konaklamaları halinde herhangi bir ücret talep edilmez. Bekâr lojmanı bulunmayan işyer­lerinde imkanlar ölçüsünde bekâr personel İşverenin misafirhanelerinde barın­dırılır.

 

Maden ve Petrol Sahalarında Risk Tazminatı

MADDE 21- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarında; madenin çıkarılması, fabrikalarda işlenmesi (bakım, onarım, elektrik, otomasyon işleri dâhil), stok ve sevk işlerinde fiili olarak çalışan personele açık ocak, yer altı madenciliği ve bunların işletilmesi, zenginleştirilmesi hizmetlerinde çalışan kamu görevlilerine maden veya petrol sahaları ile yenilenebilir enerji kapsamındaki santrallerin etüd, plan ve ruhsatlandırılmasına ilişkin işlerde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

 

Devlet Su İşleri

Madde 22- Su kullanım hakkı gelirlerinden karşılanmak üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtına dahil kadro veya pozisyonlarda çalışan kamu görevlilerine, bir takvim yılında altı ayı geçmemek üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 30’unu geçmemek üzere ilave ödeme yapılır. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin unvanı, derecesi ve atanma biçimi, kullanılan izin ve istirahat raporları ve disiplin cezaları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ilave ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin diğer usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir. Belirlenecek usul ve esaslar dışında, bu ilave ödeme hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Elektrik Yardımı

Madde 23- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerine ayda 200 kW/saat hesabıyla elektrik enerjisi bedeli yılda iki defa (Şubat ve Ağustos aylarında) ödeme tarihindeki müşteri satış tarifesi üzerinden karşılığı net olarak ödenir.

 

Muayene İçin Hastaneye Gidenlere Vasıta Tahsisi

MADDE 24- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo gibi iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri için; Çalıştıkları işyeri ile muayene için gidecekleri hastane arasında muayyen tarifeli nakil vasıtası olmaması halinde, hastaneye gidecek kamu personeli ve aile fertleri için vasıta tahsis edilir.

 

TKİ Dinlenme Kampları

MADDE 25-İşveren TKİ’ye bağlı dinlenme kamplarına katılacak kamu görevlisine gidiş geliş yol masrafları olarak bu toplu sözleşmenin yürürlük tarihleri arasında 10 (On Türk Lirası)TL ödeyecektir. Kamplara katılan kamu görevlilerinden (işçi personelde olduğu gibi) yatak ücreti alınmaz.

 

TEİAŞ Servis Hizmeti

MADDE 26- TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 20. Bölge Müdürlüğünde görev yapan kamu görevlilerine Lüleburgaz-Edirne arası gidiş geliş ücretsiz personel servisi sağlanır.

 

ANT’de Çalışan Kamu Görevlilerinin OYAK Üyeliği

MADDE 27- ANT Başkanlığında çalışan kamu görevlilerinin, TSK ve MSB’de çalışan kamu görevlilerinin, OYAK üyeliklerinde uygulanan gelir vergisi muafiyetinden yararlandığı şekilde faydalanır.

 

Personel Servisi

MADDE 28- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri, diğer statüdeki personelin ücretsiz olarak yararlandığı personel servis hizmetlerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

 

Lojman Kullanım Süreleri

MADDE 29-(1) Bu hizmet kolu kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet tahsisli konutlarında geçen kullanım süreleri, sıralı lojman tahsisine esas puanlamada dikkate alınmaz.

(2) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Ilısu lojmanlarında ikamet eden personelden, elektrik su ve yakıt ücreti alınmaz.

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

MADDE 30- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde işçi personele uygulanan prim yönergesine, I ve II sayılı cetvelde çalışan kamu personelinide dahil edilmiştir.

 

TAEK DENETİM

Madde 31- Bu hizmet kolunda bulunan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca belirlenen görev merkezlerine radyasyon güvenliğinin sağlanması için  31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı resmi gazetede yayımlanan Radyasyon güvenliği ve denetimleri yönetmeliği çerçevesinde teftiş denetim veya inceleme görevi ile görevlendirilen denetim görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca  bakanlık müfettiş ve denetçilerine verilen gündelik harcırah miktarları esas alınır.

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapan üyemiz Sn. Fevzi Taşdemir'in kardeşi Yusuf Taşdemir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 27 Şubat Cumartesi günü Bitlis Tatvan'da defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Fevzi Taşdemir Tel: 0533 422 13 55)
27 Şubat 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görevli üyemiz Ayşen Yiğit'in eşi Necati Yiğit vefat etmiştir. Cenazesi 7 Şubat Pazar günü Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İrtibat: Ayşen YİĞİT 0533 510 87 74
07 Şubat 2021

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Ömer Faruk Erbay’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 537 560 68 11)
05 Şubat 2021

Enerji Bir-Sen’den “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” Anlaşması
01 Şubat 2021

Ankara 9 Nolu Şube Disiplin Kurulu Başkanımız Necmi Güneş'in ağabeyi Lütfü Güneş vefat etmiştir. Cenazesi 10 Ocak Pazar günü Saat 15:30’da Bursa, Nilüfer, İhsaniye mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
10 Ocak 2021

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Cemal Altınok’un babası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 29 Aralık Salı günü öğle namazına müteakip Ankara’nın Bala İlçesi, Aşıkoğlu Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Tel: 0 536 634 25 97
28 Aralık 2020

EÜAŞ İnşaat Kamulaştırma Dairesi Başkanlığında Müdür olarak görev yapan üyemiz Yakup Güler'in babası vefat etmiştir. Cenazesi 23 Aralık 2020 Çarşamba günü Erzincan Terzibaba Şehir Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
22 Aralık 2020

Ankara 1 Nolu Şubemize bağlı, Nükleer Düzenleme Kurumu’nda görevli İşyeri Temsilcimiz Bayram Çıldır’ın ağabeyi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
16 Kasım 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görevli üyemiz Mehti Cengiz vefat etmiştir. Merhumun Cenazesi 17 Ekim Cumartesi günü Elvankent Hacı Fatma Nimet Kahraman Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Elvankent mezarlığında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
16 Ekim 2020

Elazığ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli üyelerimizden A. Rıza Arslanap yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
30 Temmuz 2020

Copyright © 2021  |  Enerji Bir-Sen