Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Yüzde 15’i Aşan Gelir Kesintisi Vergileri Kamu İşverenince Karşılanmalıdır
30 Aralık 2017

Kamu görevlilerinin vergi kaynaklı gelir kaybının gerekçesini oluşturan gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesine esas 2018 yılında Gelir Vergisi tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tarifeye göre gelir vergisi dilimlerinden kamu görevlilerini ilgilendiren ilk üç dilimdeki artış oranları; 1. Dilim Artış oranı %13,8 2.Dilim Artış Oranı %13.3 3. Dilim Artış Oranı %14.2 şeklinde oluştu.

Gelir vergisi matrahlarında geçmiş dönemin kayıplarını da giderecek düzeyde artış yapılmalı, %15'i aşan gelir vergisi kesintileri Kamu İşverenince karşılanmalı, Matrah sorunu/Matrah oyunu sonlandırılmalıdır.

Kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde 2018 için %14.7 oranında, hatta kimi harç ve vergilerde daha yüksek oranlarda artış yapılırken gelir vergisi dilimlerinde artışın yeniden değerleme oranının altında tutulması; vergi ve gelir dağılımı adaleti önemsenmiyor algısı uyandırmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, gelir vergisi dilimlerinde yapılan artışın 2017 artışının üzerinde olmasının bir sonucu olarak; ikinci ve üçüncü dilimden gelir vergisi ödeme mağduriyeti,2017 yılına göre daha geç yaşanacaktır. Hedef; gelir vergisi mağduriyetinin hiç yaşatılmaması olmalıdır.

Kamu görevlileri dahil bütün ücretlilerin sadece %15 üzerinden vergilendirmeye tabi tutulmalı, yıl içinde daha üst dilimlerden vergi ödenme durumu gerçekleştiğinde ise %15'i aşan kısma ait verginin kamu işvereni tarafından ödenmelidir.

"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" denilirken, emek ve alın teriyle elde edilen gelir ile sermaye ve finans gelirlerinin vergilendirilmesi arasında hiç fark gözetmeyen anlayışı ne akil ne de adildir.

Düzenli vergi ödeme teşvikinin hayata geçirilmesini vergi adaletine aykırı bulmayanlar, ücretlilerden düşük oranda vergi alınmasını da adaletin gereği olarak görebilmeliler. Siyasi irade ve maliye bürokrasisi şunu bilmelidir ki; kamu görevlileri vergi ödemekten değil, gelir vergisi üzerinden mağdur edilmekten ve adaletsizliğin giderilmemesinden rahatsızdır. Kamu görevlilerinin gelirinden elbette gelir vergisi kesilsin fakat 1.dilimden sonraki bölümün vergi yükünü Kamu İşvereni üstlensin.

Gelir vergisine esas matrahların özellikle %15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmelidir.

Gelir vergisinin kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından “gelir azaltıcı” vasfı da önemli oranda sona erecektir. 2018 yılı gelir vergisi tarifesinde matrahlarda yapılan artışlar, 2017'ye göre iyi,2018 yeniden değerleme oranına göre yetersizdir. "Gelir vergisi matrahlarında geçmiş dönemin kayıplarını da giderecek düzeyde artış yapılmalı, %15'i aşan gelir vergisi kesintileri Kamu İşverenince karşılanmalı" Matrah sorunu/Matrah oyunu Sonlandırılmalıdır.

 

1. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas tarife belirlenmiş bulunmaktadır.

2. Aynı Kanunun mükerrer 123 üncü madesinde ise bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

3. Yeniden değerleme oranı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak tanımlanmış ve bu oranın Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edileceği belirtilmiştir. Yeniden değerleme oranları her yıl Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulmaktadır.

Yıllar

Yeniden Değerleme Oranı

Duyurulduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Numarası

2008

12

388

2009

2,2

392

2010

7,7

401

2011

10,26

410

2012

7,8

419

2013

3,93

430

2014

10,11

441

2015

5,58

457

2016

3,83

474

2017

14,47

484

 

4. Bu şekilde belirlenmiş olan yeniden değerleme oranlarının dikkate alınması suretiyle ve Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü madesinde yer alan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” yönündeki hüküm çerçevesinde Maliye Bakanlığınca Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olan vergi dilimleri şu şekildedir.

 

5. Buna göre;

                - 2011 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2010 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %7,7 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %4,55 ila %6,82 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2012 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2011 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %10,26 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %6,38 ila %10 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2012 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %7,8 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %3,45 ila %7 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2014 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2013 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %3,93 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %0 ila %3,19 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2015 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2014 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %10,11 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %7,41 ila %10,11 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2016 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2015 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %5,58 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %3,45 ila %5 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2017 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2016 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %3,83 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %0 ila %3,17 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2018 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2017 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %14,47 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %9,09 ila %14,29 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla belirlendiği görülmektedir.

 

6. Bunun sonucunda 2010 yılındaki tarife dilimleri ile 2018 yılı için uygulanacak tarife dilimleri karşılaştırıldığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sadece %54,55 ila %68,18 arasında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

 

2010

2018

Artış %

8.800

14.800

68,18

22.000

34.000

54,55

50.000

80.000

60,00

76.200

120.000

57,48

 

7. Bu belirlemelerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü madesinde esas kural olarak yer alan “vergi dilimlerine ilişkin tutarların her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı” kuralı uyarınca bulunan tutarlar esas alınmamakta; aynı maddede istisnai olarak yer alan ve esasen küsüratlı tutarların yuvarlanabilmesi amacıyla konulmuş olan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” hükmü amacı dışında kullanılmak suretiyle anılan dilimlerin çok daha az artması sağlanmaktadır. Buna göre, söz konusu dilimler önce yeniden değerleme oranıyla artırılıp yeni dilimler bulunmakta, sonra bu yeni dilim tutarının %5’ine kadar olan bir kısmı düşürülebilmekte ve bazı dilimler az artırılırken bazı dilimler sabit bırakılabilmektedir.

2017 Yılı Dilimleri

2018 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranında Artışa Karşılık Gelen Dilim Tutarları

2018 Yılı İçin İlan Olunan Dilim Tutarları

13.000

14.881

14.800

30.000

34.341

34.000

70.000

80.129

80.000

110.000

125.917

120.000

 

8. Oysa, aynı dönemdeki yeniden değerleme oranlarının kümülatif olarak toplanması halinde, 2010 yılı için 100 birim olarak alınacak değerin 2018 için 183,83’a ulaşması gerekirdi.

Yıllar

Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (%)

Kümülatif Değer

2010

 

100,00

2011

7,7

107,70

2012

10,26

118,75

2013

7,8

128,01

2014

3,93

133,04

2015

10,11

146,49

2016

5,58

154,67

2017

3,83

160,59

2018

14,47

183,83

 

9. Bu durumda;

                - 2018 yılındaki tarife dilimlerinin, 2010 yılındaki tarife dilimlerinin %83,83 oranında artırılmış tutarlardan oluşması gerekirken, sadece %54,55 ila %68,18 oranları arasında artırılabilmiş tutarlardan oluştuğu,

                - Sadece ücret veya maaş geliriyle geçinmek zorunda olan vergi mükellefleri için vergi yükünü daha da artıran bu tablonun olumsuz etkilerinin her geçen yıl biraz daha ağırlaştığı,

                - Maliye Bakanlığının, küsüratlı tutarların yuvarlanabilmesi amacıyla konulmuş olan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” hükmünü amacı dışında kullanmak suretiyle, sadece ücret veya maaş geliriyle geçinmek zorunda olan vergi mükelleflerinin aleyhine bir durum meydana getirdiği,

                - Gelir vergisi dilimlerinin, ortaya çıkan bu zararı telafi edecek şekilde düzeltilmesine ihtiyaç bulunduğu çok açıktır.

 

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
     
Duyurular

Enerji Bir-Sen üyelerine özel indirimli kuru temizleme anlaşması. Ender Kuru Temizleme indirimli fiyat listesi: Takım Elbise: 15TL, Ceket, 9TL, Pantolon, 6TL, Gömlek 5TL, Kazak 6TL, Etek 6TL, Palto 15TL, Kaban 15TL, Mont 15TL, Elyaf Yorgan 20TL, Battaniye 15TL. Adres: Necatibey Cd. No:86/A Kızılay, Fevziçakmak-2 Sk. No:38/A-B Kızılay Tel: 0312 230 10 81-70
28 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çayır’ın babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün (24.09.2018 Pazartesi) öğle namazına müteakip Çubuk Mutluköy’de defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
24 Eylül 2018

Emet Eti Bor İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemiz Doç.Dr. Mehmet Savaş'ın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (10.09.2018) öğle namazına müteakip Köprücek Köyü Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
10 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Adıyaman İl Başkan Yardımcımız Fehmi Çakır'ın kayınpederi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel: 533 686 83 92)
05 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Adıyaman İl Başkan Yardımcımız Fehmi Çakır'ın kayınpederi vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel: 533 686 83 92)
05 Eylül 2018

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkan Yardımcımız Şevket İnce'nin annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. (Tel:536 494 89 05)
30 Ağustos 2018

Samsun Altınkaya HES’de görevli Yeşilırmak Şube Disiplin Kurulu Üyemiz Ümit Uçaravcı'nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (12.08.2018) Bafra Mevlâna Mahallesi Esentepe Caminde ikindi namazına müteakip Bafra asri mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (0 541 525 77 55)
12 Ağustos 2018

Eski üyelerimizden DSİ Sivas 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'nın kayınbiraderi vefat etmiştir. Cenazesi 4 Ağustos Cumartesi öğle namazını müteakip Mersin'den kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
04 Ağustos 2018

MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğünde görevli üyemiz Abdullah Barışkan'nın babası vefat etmiştir. Cenazesi 22 Temmuz Pazar günü Çankırı ili, Orta ilçesi, Kalfat Köyünde öğle namaza müteakip defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
22 Temmuz 2018

Kars İl Başkanımız Cafer Samgar’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0543 668 30 55)
16 Temmuz 2018