Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Yüzde 15’i Aşan Gelir Kesintisi Vergileri Kamu İşverenince Karşılanmalıdır
30 Aralık 2017

Kamu görevlilerinin vergi kaynaklı gelir kaybının gerekçesini oluşturan gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesine esas 2018 yılında Gelir Vergisi tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tarifeye göre gelir vergisi dilimlerinden kamu görevlilerini ilgilendiren ilk üç dilimdeki artış oranları; 1. Dilim Artış oranı %13,8 2.Dilim Artış Oranı %13.3 3. Dilim Artış Oranı %14.2 şeklinde oluştu.

Gelir vergisi matrahlarında geçmiş dönemin kayıplarını da giderecek düzeyde artış yapılmalı, %15'i aşan gelir vergisi kesintileri Kamu İşverenince karşılanmalı, Matrah sorunu/Matrah oyunu sonlandırılmalıdır.

Kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde 2018 için %14.7 oranında, hatta kimi harç ve vergilerde daha yüksek oranlarda artış yapılırken gelir vergisi dilimlerinde artışın yeniden değerleme oranının altında tutulması; vergi ve gelir dağılımı adaleti önemsenmiyor algısı uyandırmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, gelir vergisi dilimlerinde yapılan artışın 2017 artışının üzerinde olmasının bir sonucu olarak; ikinci ve üçüncü dilimden gelir vergisi ödeme mağduriyeti,2017 yılına göre daha geç yaşanacaktır. Hedef; gelir vergisi mağduriyetinin hiç yaşatılmaması olmalıdır.

Kamu görevlileri dahil bütün ücretlilerin sadece %15 üzerinden vergilendirmeye tabi tutulmalı, yıl içinde daha üst dilimlerden vergi ödenme durumu gerçekleştiğinde ise %15'i aşan kısma ait verginin kamu işvereni tarafından ödenmelidir.

"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" denilirken, emek ve alın teriyle elde edilen gelir ile sermaye ve finans gelirlerinin vergilendirilmesi arasında hiç fark gözetmeyen anlayışı ne akil ne de adildir.

Düzenli vergi ödeme teşvikinin hayata geçirilmesini vergi adaletine aykırı bulmayanlar, ücretlilerden düşük oranda vergi alınmasını da adaletin gereği olarak görebilmeliler. Siyasi irade ve maliye bürokrasisi şunu bilmelidir ki; kamu görevlileri vergi ödemekten değil, gelir vergisi üzerinden mağdur edilmekten ve adaletsizliğin giderilmemesinden rahatsızdır. Kamu görevlilerinin gelirinden elbette gelir vergisi kesilsin fakat 1.dilimden sonraki bölümün vergi yükünü Kamu İşvereni üstlensin.

Gelir vergisine esas matrahların özellikle %15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmelidir.

Gelir vergisinin kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından “gelir azaltıcı” vasfı da önemli oranda sona erecektir. 2018 yılı gelir vergisi tarifesinde matrahlarda yapılan artışlar, 2017'ye göre iyi,2018 yeniden değerleme oranına göre yetersizdir. "Gelir vergisi matrahlarında geçmiş dönemin kayıplarını da giderecek düzeyde artış yapılmalı, %15'i aşan gelir vergisi kesintileri Kamu İşverenince karşılanmalı" Matrah sorunu/Matrah oyunu Sonlandırılmalıdır.

 

1. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas tarife belirlenmiş bulunmaktadır.

2. Aynı Kanunun mükerrer 123 üncü madesinde ise bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

3. Yeniden değerleme oranı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak tanımlanmış ve bu oranın Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edileceği belirtilmiştir. Yeniden değerleme oranları her yıl Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulmaktadır.

Yıllar

Yeniden Değerleme Oranı

Duyurulduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Numarası

2008

12

388

2009

2,2

392

2010

7,7

401

2011

10,26

410

2012

7,8

419

2013

3,93

430

2014

10,11

441

2015

5,58

457

2016

3,83

474

2017

14,47

484

 

4. Bu şekilde belirlenmiş olan yeniden değerleme oranlarının dikkate alınması suretiyle ve Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü madesinde yer alan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” yönündeki hüküm çerçevesinde Maliye Bakanlığınca Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olan vergi dilimleri şu şekildedir.

 

5. Buna göre;

                - 2011 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2010 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %7,7 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %4,55 ila %6,82 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2012 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2011 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %10,26 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %6,38 ila %10 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2012 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %7,8 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %3,45 ila %7 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2014 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2013 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %3,93 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %0 ila %3,19 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2015 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2014 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %10,11 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %7,41 ila %10,11 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2016 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2015 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %5,58 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %3,45 ila %5 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2017 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2016 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %3,83 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %0 ila %3,17 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla,

                - 2018 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin dilimlerin, 2017 yılı için belirlenmiş olan dilimlerin aynı yıl için %14,47 şeklinde tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı ile artırılarak belirlenmesi gerekirken, daha az oranlarda olmak üzere %9,09 ila %14,29 arasında değişen oranlarda yapılan artışlarla belirlendiği görülmektedir.

 

6. Bunun sonucunda 2010 yılındaki tarife dilimleri ile 2018 yılı için uygulanacak tarife dilimleri karşılaştırıldığında, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sadece %54,55 ila %68,18 arasında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

 

2010

2018

Artış %

8.800

14.800

68,18

22.000

34.000

54,55

50.000

80.000

60,00

76.200

120.000

57,48

 

7. Bu belirlemelerde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü madesinde esas kural olarak yer alan “vergi dilimlerine ilişkin tutarların her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı” kuralı uyarınca bulunan tutarlar esas alınmamakta; aynı maddede istisnai olarak yer alan ve esasen küsüratlı tutarların yuvarlanabilmesi amacıyla konulmuş olan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” hükmü amacı dışında kullanılmak suretiyle anılan dilimlerin çok daha az artması sağlanmaktadır. Buna göre, söz konusu dilimler önce yeniden değerleme oranıyla artırılıp yeni dilimler bulunmakta, sonra bu yeni dilim tutarının %5’ine kadar olan bir kısmı düşürülebilmekte ve bazı dilimler az artırılırken bazı dilimler sabit bırakılabilmektedir.

2017 Yılı Dilimleri

2018 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranında Artışa Karşılık Gelen Dilim Tutarları

2018 Yılı İçin İlan Olunan Dilim Tutarları

13.000

14.881

14.800

30.000

34.341

34.000

70.000

80.129

80.000

110.000

125.917

120.000

 

8. Oysa, aynı dönemdeki yeniden değerleme oranlarının kümülatif olarak toplanması halinde, 2010 yılı için 100 birim olarak alınacak değerin 2018 için 183,83’a ulaşması gerekirdi.

Yıllar

Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (%)

Kümülatif Değer

2010

 

100,00

2011

7,7

107,70

2012

10,26

118,75

2013

7,8

128,01

2014

3,93

133,04

2015

10,11

146,49

2016

5,58

154,67

2017

3,83

160,59

2018

14,47

183,83

 

9. Bu durumda;

                - 2018 yılındaki tarife dilimlerinin, 2010 yılındaki tarife dilimlerinin %83,83 oranında artırılmış tutarlardan oluşması gerekirken, sadece %54,55 ila %68,18 oranları arasında artırılabilmiş tutarlardan oluştuğu,

                - Sadece ücret veya maaş geliriyle geçinmek zorunda olan vergi mükellefleri için vergi yükünü daha da artıran bu tablonun olumsuz etkilerinin her geçen yıl biraz daha ağırlaştığı,

                - Maliye Bakanlığının, küsüratlı tutarların yuvarlanabilmesi amacıyla konulmuş olan “bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı” hükmünü amacı dışında kullanmak suretiyle, sadece ücret veya maaş geliriyle geçinmek zorunda olan vergi mükelleflerinin aleyhine bir durum meydana getirdiği,

                - Gelir vergisi dilimlerinin, ortaya çıkan bu zararı telafi edecek şekilde düzeltilmesine ihtiyaç bulunduğu çok açıktır.

 

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
     
Duyurular

EÜAŞ Gezende HES İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Ramazan Tekin geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiştir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
14 Temmuz 2018

EÜAŞ Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığında görev yapan İşyeri Temsilcimiz Selda Gülcan Ünal’ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 520 71 25)
03 Temmuz 2018

Denetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Hatipoğlu'nun babası vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Diyarbakır Merkez Doğu Yapı Camisinden kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
26 Haziran 2018

TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde görevli üyemiz Bahri Sarıtepe vefat etmiştir. Cenazesi 19 Haziran Salı günü öğle namazına müteakip Can Demirci Camiinden kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
18 Haziran 2018

Enerji Bir-Sen Kırklareli İl Başkanımız Yıldıray Yiğitkan’ın ağabeyi Mehmet Emin Yiğitkan vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. (Tel: 0 536 275 13 80)
27 Mayıs 2018

Dicle Şube Başkanımız Erkan Karahan’ın ağabeyi vefat etmiştir. Taziyesi Diyarbakır'da olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlarına başsağlığı dileriz.
12 Mayıs 2018

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Kerim Köse'nin babası vefat etmistir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
10 Nisan 2018

EÜAŞ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erdoğan Gümüş’ün ağabeyi Remzi Gümüş vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. (Tel: 0505 375 59 12)
04 Nisan 2018

Sivas MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğünde görevli üyelerimizden Personel Şefi Necati Erdoğan’ın annesi ve amcası vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ankara’dan kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin.
04 Nisan 2018

MKEK personeli, üyemiz Mustafa Çalışkan vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Cenaze Bugün (22.03.2018) öğle namazına müteakip Ankara Karapürçek’te defnedilecektir.
22 Mart 2018