Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
Tonbul: Aile ve Çocuk Yardımı Emeklilikte de Devam Etmeli
07 Aralık 2018

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, TRT Haber’de katıldığı Ekonomi 7/24 programında KPDK öncesinde Memur-Sen’in gündeme taşıyacağı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan 2018 yılının son KPDK toplantısı öncesi TRT Haber kanalında Ekonomi 7/24 programına canlı yayın konuğu olarak katılan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen’in toplantı gündemine taşıyacağı konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleştirilecek olan 2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının, Kamu görevlilerine yeni hak ve menfaatler getirmesini temenni ettiklerini ifade eden Tonbul, “Kamu Personeli Danışma Kurulu; kamu görevlilerine, kamu hizmetlerine ve kamu idaresine dair birçok konuyu ayrıntılı olarak görüşme fırsatı yakaladığımız, yeni kararlar üretme ve hak elde etme kapasitesine sahip, STK’ların ve resmi kuruluşların yer aldığı bir platform. Bu platform Sosyal diyalogun geliştirilmesi ve sonuç üretilmesi noktasında benimsediğimiz bu görüş neticesinde Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görüşülebilecek konulara ilişkin olarak bir alt komisyon kurulmasına karar verildi.” dedi.

Genel Başkan Tonbul, “İki yılda bir kurulan toplu sözleşme masasını, Mart ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulunu daha işlevsel ve daha çok çözüm odaklı hale getirmesini beklediğimiz alt komisyonun her toplantısına katıldık.

Böylelikle, kamu yönetiminin etkinliği, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kamu personelinin haklı beklentilerinin ortak bir çerçeveyle kazanıma dönüştürülmesi bağlamında, katılım noktasında sosyal diyalog fırsatı, katkı noktasında aksiyoner paydaşlık görevimizi yerine getirdik.

Biz bu görevimizi yerine getirirken kamu idaresinin de kamu iradesinin de sonuç üretmesini bekledik.

Alt Komisyon toplantılarında 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde mutabakata bağladığımız, siyasi iradenin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ve üzerinde çalışmalar yaparak kazanım haline getirmeyi hüküm altına aldığımız konuların yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki yeni gelişmeler, ekonomik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı sonucu ürettiğimiz ve sonuçlandırmayı hedeflediğimiz konu başlıklarından bazıları gündeme alınmıştır. 

Kasım ayındaki KPDK toplantısı sonrası oluşturulan Alt Komisyonca belirlenen konular;

 • Ek göstergelere ilişkin sorunların giderilmesi,
 • 4688 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi
 • Memurların kadro derece sınırlandırmalarının kaldırılması,
 • Ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi,
 • Kadın kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeler,
 • Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunların giderilmesi,
 • Kamuda esnek çalışma,
 • Fiili hizmet zammı kapsamının genişletilmesi,
 • Emekli kamu görevlilerinin de aile yardımından faydalandırılması

Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne kırmızıçizgisi olan iki unsur kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamdır.

Bu noktada, biz geçici personel statüsündeki 4/C istihdamını da sözleşmeli personel kapsamında 4/B istihdamını da doğru bulmadığımızı sürekli deklare ettik.

4/C’li statüden sözleşmeli personel statüsüne geçen personel toplu sözleşmede diğer personele alınan fazla mesai hakkında kamu personel sayılmadıkları için faydalanamamakta, ayrıca emeklilik işlemleri de diğer kamu personelinden farklı uygulanmaktadır. Kamuda eşitliğin sağlanması açısından bu farklılıkların giderilmesi ivedilikle sağlanmalıdır.

İş güvencesi kırmızıçizgimiz derken kastımız ve amacımız, üyelerimizin, kamu görevlilerinin hakkını korumakla sınırlı değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz.

Kamu personel sistemi iç rekabet odaklı, ayrımcılığa zemin oluşturan hükümlerle donatılmış bir sistem olarak kurgulanamaz.

Buna rağmen kamuda taşeron uygulaması, geçici personel statüsünde 4/C kapsamında personel istihdamı süreçlerini yaşadık.

Memur-Sen olarak her iki uygulamaya da itiraz ettik ve her iki uygulamanın da kaldırılması yönünde kapsamlı tekliflerimizi ilettik.

Toplu görüşme döneminde de dört kez gerçekleşen toplu sözleşme süreçlerinde bunu teklif olarak masaya taşıdık.

Nihayet 3. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer verdiğimiz hüküm doğrultusunda 4/C statüsü kaldırıldı ve 4/C’li personel 4/B yani sözleşmeli personel statüsüne alındı. Bunu önemli bir adım fakat tamamlanması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz. Asıl olması gereken mevcut 4/B’li personel dâhil 4/C’den geçişi yapılanların kadrolu statüye geçişinin sağlanmasıdır. Bu itibarla 4/C’den 4/B’ye geçişi yapılan personelin görev unvanları, pozisyon isimlendirmeleri, özlük, mali ve sosyal hakları daha önce 4/C pozisyonunda görev yapmamış gibi öğrenimlerine, özgeçmişlerine, yeterliklerine ve kişisel niteliklerine göre hak ve adalet ölçüsü esas alınarak belirlenmeli, bu amaçla yetkili konfederasyonun ve sendikaların ortaklığıyla bir çalışma yürütülmelidir.

Bu itibarla ivedi olarak; Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında dile getirdiğimiz, alt komisyon çalışmalarında belirlenmiş; kadro ve derece yükselmesindeki sınırlamasının kaldırılmasını, sözleşmeli personelin izinlerinin kadrolu personelin ki ile eşitlenmesini, ek göstergelere ilişkin ve ek ödemeyle ilgili yaşanan sorunlarda tarafların mutabık kaldığı çözüm noktalarında çalışmaların tamamlanmasını, kamu görevlileri için yenilik doğuracak şekilde somut adımların bu toplantıda hayata geçirilmesini bekliyoruz.

2017 yılında gerçekleştirilen referandumla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” bütün yönleriyle hayata geçmiş oldu. Hükümet modeli değişikliği, yürütme erkine ilişkin şekil değişikliği kuşkusuz diğer alt yapılara, sistemlere de etki etti.

Bu sistemle birlikte 4688 sayılı Kanun birleştirilen, kapatılan bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları yönünden yeniden ele alınmalı, acilen Kanun revize edilerek sistem uygun hale getirilmelidir. Kamu yönetimi temalı değişikler kamu personel rejiminin yönetiminde değişikliklere neden olacağından sendikalar da değişiklik süreçlerine dahil edilmelidir.

Biz, Hükümet Modeli’ne uyum noktasında 657 sayılı Kanun başta olmak üzere kamu personel mevzuatında yapılacak çalışmaları; kamu görevlilerine kazandıran, kaygı uyandırmayan, hakları koruyan, haksızlığı sona erdiren süreçler ve fırsatlar zemini olarak görüyoruz. Bu anlamda, neler değişmeli, neler geliştirilmeli, yeni hükümler neler olmalı bu süreçte masada ve sahada tartışmaya açılmalıdır. Bu noktada tartışmalara taraf olma isteğimizi yineliyor, aksi halde dayatmalara sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın bilinmesini ve bu konuların başında İş güvencesi ve kadrolu istihdam konusu yer almaktadır.

Kamu hizmetine girişten, kariyer ve liyakat sistemine, görevde yükselme sürecinden, atama ve yer değiştirme düzenlemelerine kadar birçok konuyla ilgili her biri farklı bir bakış içeren açıklamalarla bilgi kirliliğine neden olunmadan çalışmaların içeriklerinin bizlerle paylaşılması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.  Halen daha kamu görevlilerinin verimliliğini ve motivasyonunu etkileyecek olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları birçok kurumda yapılmamakta, yapılması konusunda ise bilemediğimiz ve haklı bulmadığımız bir direnç gösterilmektedir. KPDK’nın kamu işveren heyet başkanı sıfatıyla bu konunun takibini ve çözümünü sizden bekliyoruz.

Bununla birlikte kamu personel sistemi içerisinde kamu görevlisinin performansına yönelik değerlendirme ölçütlerine ilişkin bir çalışma hazırlığı var ise şimdiden buna son verilmesi uyarısında bulunuyoruz.

Evden çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi istihdam türlerinin, insan temalı kamu hizmet sunumu şeklinde, bize mahsus kurgular üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini de bir kez daha ifade ediyor, uygulamaların diğer statülerde istihdam edilenleri de kapsayacak şekilde düzenlemesini önemsiyoruz.

KADIN İSTİHDAMI / DOĞUM SÜT İZNİ

Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde kadın istihdamı oranı yüzde altmışlara ulaşırken ülkemizde bu oranın istenilen düzeylerde olmadığı ise bir gerçektir. Maalesef 2023 yılına kadar kadınlarda iş gücüne katılım oranının %35 olmasının öngörüldüğü Ulusal İstihdam Stratejisine henüz yaklaşmış bile değiliz. TUİK verilerine göre; 2016 yılında, istihdam edilenlerin oranı %46,3 olup bu oran erkeklerde %65,1, kadınlarda ise %28 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması için

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun da süt izni, ebeveynlerin izinlerine ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelerle ilgili sorunların tamamı ortadan kalmamıştır. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katıldığı bir ülkenin; refah seviyesinin, eğitim düzeyinin ve ülkede kişi başına düşen gelirin yüksek olacağı gerçeğinden hareket eden Konfederasyonumuzun kadın istihdamını artırmaya yönelik politika önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

 • Devlet memurlarının 25 ila 66 ay arasındaki kreşe giden çocukları için kamu veya özel kreş ayrımı yapılmaksızın çocuk sayısına göre en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde ellisine kadar kreş parası yardımı yapılması,
 • Evlenen Devlet memurlarına bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığının beş katı tutarında evlilik yardımı yapılması,
 • Doğum yapan memurlara verilen ücretli analık izin sürelerinin artırılması ile doğumdan sonra verilen ücretsiz izin sürelerindeki kesenek ve karşılıklarının Devlet tarafından karşılanması,
 • Devlet memuru olarak görev yapan kadınların doğum sonrasında kullandıkları ücretsiz izin süresince kademe ve derece ilerlemesinin devam etmesi,

Bununla birlikte gerek ILO’nun 107’inci Konferansında yer alan kadına şiddet konusu ve taciz konusu gündemimizdedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadın çalışan personele yapılan her türlü şiddet, taciz, mobbing konusunda gerekli idari ve adli kovuşturma açılmalı, bu konuda verilecek cezalar başka şart aranmaksızın bir kat artırımlı olarak uygulanmalıdır. Bunun uygulanması halinde iş yerlerinde çalışan kadın personeli moral ve motivasyonunun yükseleceği bir gerçek olup aynı zamanda kendine güvenle birlikte iş verimliliği ve kalitesinde artışın olacağı da bir gerçektir.

Bu konularda kamu personelinin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim, panel, sempozyum gibi toplantılar yapılarak farkındalığın sağlanması lazım.

ILO Türkiye Ofisi 2019 yılında çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi konusundaki çalışmalara hız vereceğini açıkladı. Konfederasyonumuz ve üye sendikalar da bu konuda destek vereceğini açıkladılar.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

Memur-Sen olarak, kamu görevlileri sendikacılığı alanında doğrudan mevzuattan ve toplu sözleşme uygulamalarından kaynaklı eksikliklerin, sıkıntıların giderilmesinin gündeme alındığı uluslararası bir sempozyumu 2018 yılının başında Ankara’da düzenledik. Kamuoyu gündemine taşıdığımız bu çalışmalar ile 4688 sayılı Kanunun, toplu sözleşme düzeninin eksikliklerini, boşluklarını, yanlışlarını hem uygulayıcıların hem de akademik çevrelerin bakışıyla ortaya koymaya çalıştık. Bu yönüyle de ilgili yasaya yönelik değişiklik çalışmalarına yön verecek veri birikimini elde etmiş olduk. Bunla ilgili muhtemelen 2019 yılı Nisan ayında yapacağımız Uluslararası sendikacılık sempozyumunda yapılacak oturumlardan birisi de işyerlerinde şiddet, taciz ve mobbing uygulamaları ve bunlara karşı alınacak tedbirleri içermektedir. Yine yukarıda belirttiğimiz üzere 4688 Kamu Sendikacılığı konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. İlgili birimlere ulaştırdık. Bu çalışmamızın bir örneğini de burada size sunacağız.

MEMURLARIN ÇALIŞIRKEN ALMIŞ OLDUKLARI SOSYAL YARDIMLAR VE TAZMİNATLAR

Emeklilikte kesilmesi çalışırken almış oldukları ücretle emeklilikteki almış oldukları ücret arasında %60’lara varan eksi yönde bir fark oluşmakta dolayısıyla sürekli emeklilerimize yönelik iyileştirmeler gündeme gelmektedir. Emeklilerimizin ikinci yaşamında refah seviyesini sağlayacak düzenlemelere acil ihtiyaç vardır ve bunun için de gündemde olan 3600 Ek Gösterge uygulamasıyla birlikte aile ve çocuk yardımının emeklilikte devam etmesi ayrıca özel hizmet tazminatının yansıma oranındaki farkın aşağıdan yukarıya doğru daraltılması önerilerimizin başında gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

EÜAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Birol Avcı’nın babası, Seyit Ahmet Avcı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Samsun, Ladik’te defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 398 58 49)
01 Temmuz 2020

Fırat Şube Sekreterimiz Zöhre Esen'in eşi Halil Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
27 Mayıs 2020

Hirfanlı HES’te Güvenlik Grup Şefi olarak görev yapan Şenol Kaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13:00’da Kırşehir, Mucur, Kıran Köyünde defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 539 338 07 19)
01 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapan Ahmet Ekici’nin abisi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 Mayıs Salı günü Konya Ereğli'de defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 684 76 21)
26 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan üyemiz Necmi Şındak'ın annesi 3 Mayıs Pazar günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 507 480 48 08)
03 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz Gazanfer Atlas’ın Babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
18 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Tacettin Dal'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Kaya Tekin’in eşi Gülsüm Tekin vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 Mart Cumartesi günü defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. (Tel: 0 533 416 07 71)
03 Nisan 2020

Sivas İl Başkan Yardımcımız Zekeriya SARITAŞ'ın kayınbabası vefat etmiştir. Cenazesi 1 Nisan Çarşamba günü 15.00'te Yukarı Tekke Mezarlığından kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
01 Nisan 2020

DSİ Kırşehir 122. Şube Müdürlüğünde görevli üyemiz Dönüş Akçakaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi Kaman Demirli köyünde öğle namazına müteakip kaldırılacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 546 835 68 56)
14 Mart 2020

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen