Anasayfa | Yönetim | Sendikamız | İletişim
5. Dönem Toplu Sözleşme Sürecinde Uzlaşılan Maddeler
23 Ağustos 2019

Enerji-Bir-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen hizmet kolu toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde tekliflerden bazılarında uzlaşma sağlanmış, bazılarında ise uzlaşma sağlanamamıştır.

Enerji Bir-Sen, emeğin hakkını, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin geleceğe dair umudunu artırma hedefine ulaşmayı mümkün kılacak teklifleri masaya taşımış, Toplu Sözleşme sürecinin her aşamasında, masanın çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna vurgu yaparak bu konudaki hassasiyetini dile getirmiştir.

Enerji Bir-Sen Toplu sözleşme sürecine 6 ay öncesinden başlayarak, çalışanların mali ve özlük hakları bakımından sorunlarını kaynağında teşhis etme sürecine girmiş, teknik heyet marifeti ile hazırlık yaparak bu sorunları masaya taşımıştır.

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın hizmet kolu tekliflerinin görüşüldüğü komisyon toplantıları Devlet Personel Başkanlığında çalışmalara başlamış, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna ilişkin komisyon çalışması ise 8 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştır.

5 günlük Kurban Bayramı tatilinin araya girmesinin ardından Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 15 Ağustos 2019 tarihinde hizmet kolundaki kurumlar ve kamu görevlilerinin çalışma koşulları ile taleplerinin nedenlerini Bakan Selçuk’a ve Kamu İşveren Heyetine slayt ve tanıtım videosu eşliğinde bilgilendirici şekilde sunmuştur.

16 Ağustos 2019 tarihinde Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği zam oranlarının görüşüleceği toplantı gerçekleştirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Kamu İşveren Heyeti adına konuşan ve merakla beklenen zam teklifini açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayda yüzde 2,5 artış yapılmasını ve her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif etmiştir.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Bakan Selçuk’un hemen ardından söz alarak “Sayın Bakan biz sizden makul bir teklif bekliyorduk ama bu teklif malul bir teklif. Bu teklifi biz yok sayıyoruz” diyerek masadan kalkmış, masada oturan hizmet kolu Sendika Genel Başkanları da Yalçın’la beraber salonu terk etmiştir.

18 Ağustos 2019 Tarihinde kamu işveren heyetinin zam oranını 2020 yılı için; %4 + %4, 2021 yılı için, %3 + %3’e yükselmesi üzerine Memur-Sen Genel Merkezi’nde bir açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, “2020 yılı için; %3,5 + %3, 2021 yılı için, %3 + %2,5 şeklindeki ilk teklifin, 2020 yılı için; %4 + %4, 2021 yılı için, %3 + %3’e dönüşmesini iyi niyet göstergesi olarak önemsiyoruz fakat ortak akıl ve ortak tavır çerçevesinde değerlendirdiğimiz teklifi ekonomik gerçekler bakımından yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmüyoruz.” diyerek teklif reddetmiştir.

Öte yandan kamuoyu önünde yaşanan bu gelişmelerin arkasında genel talepler ve hizmet kolları talepleri, işin mutfağında son gün dahil gece yarılarına kadar görüşülmeye devam etmiştir. Memur-Sen’in “Ülkenin zaten birçok sorunu var. Gelin, sahayı zehirlemeyin” çağrısına rağmen, uzlaşmazlık tavrında olan kamu işveren heyeti tutumunu değiştirmemiştir.

20 Ağustos 2019 tarihinde Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların aldığı kararla Ankara’da “İş Bırakma” eylemi, ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde binlerce Memur-Sen üyesinin katıldığı “Cüzdan Bırakma” eylemini gerçekleştirilmiş, burada bir açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, masadan çözüm beklediklerini ifade etmiştir.

20 Ağustos 2019 Tarihinde saat 21:00-24:00 saatleri arasında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında, Kamu İşveren Heyetinin de hazır bulunduğu Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolu toplantısı için bir araya gelinmiş, daha önceden uzun çalışmalar sonucunda (A) grubu maddelerden (4. Dönemde Değişiklik Yapılmayan Maddeler) 4’ü kabul edilmiştir.  18 adet (B) grubu maddesinin (4. Dönemde olup Revize Yapılması Talep Edilen Maddeler) 14’ü kabul edilmiş, 4’ünün 4. Dönem Toplu Sözleşmedeki haliyle devam edilmesine karar verilmiştir. 16 adet (C) grubu maddesinin (İlk Defa Talep Edilen Yeni Maddeler) 4’ünde mutabakata varılmış, 12’sinde ise mutabakata varılamamıştır. 12 adet  (D) Madde ise Niteliği İtibariyle Geneli İlgilendiren Maddeler kapsamına alınarak uzlaşma sağlanamamıştır.

Mutabakatsızlık sonucu imzasız kalan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri neticesinde, kanunun öngördüğü ve geçmiş dönemlerde uygulandığı gibi uzlaşılan maddeleri içeren bir toplantı tutanağı tutulması gerekirken, bu dönemde her ne hikmetse kanuna aykırı yeni bir durum ihdas edilerek bir zapt metni tutulmuş; 20 günlük müzakere sürecinde hiçbir şey olmamış, hiçbir konuda uzlaşmaya varılamamış gibi davranılmıştır.

Devletteki devamlılığı ortadan kaldıran, şahsi bir tasarruf intibaı uyandıran, hukuk devleti, idari istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı bu zapt kaydı yerine kanuna uygun bir şekilde toplantı tutanağının tutulması gerekmekteydi.

Müzakere süreci sonucunda Kamu İşveren Heyeti ile üzerinde uzlaşılan tekliflerimizi içerir aşağıda örneği verilen bir toplantı tutanağının düzenlenmesi kanunun emredici hükmü olmasına rağmen Kamu İşveren Heyeti bu tutanağın tanziminden de imzalanmasından da imtina etmiştir.

 

 

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASININ (ENERJİ BİR-SEN)

2020-2021 YILLARINA İLİŞKİN 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNE DAİR

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Koruyucu giyim malzemesi         

Madde 1- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt tesisleri ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

Ücretsiz okul servisi

Madde 2- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.  

 

Ücretsiz sosyal servis

Madde 3- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/1/2020 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 

MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek yardımı

Madde 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde görev yapan kamu görevlileri de işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi yararlandırılır.

(2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

 

TEİAŞ Yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi

Madde 5- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

 

Vardiya servisi

Madde 6- Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır.  Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu taşıma kartı bedeli net ödenir.

  

ÇAYKUR kampanya primi

Madde 7- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda dört ayı geçmemek üzere ayda 110 TL kampanya primi ödenir.

 

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti

Madde 8- TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çan İşletmelerinde (Biga ve Çanakkale’de ikamet edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır. 

 

TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi

Madde 9- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğünde çalışanlara ilave ücret verilmesi

Madde 10- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

 

Yüksek gerilim ilave ödemesi

Madde 11- TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 30 TL ilave ücret ödenir.

 

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Madde 12- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;

a) Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve 4/b sözleşmeli personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında,

b)10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan kadrolu ve 4/b sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında,

c)   8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van), 24. Bölge Müdürlüğü (Kars), 19.Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20.Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22.Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23.Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan kadrolu ve 4/b sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında,

fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme

Madde 13- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Karkamış, Sarıyar, Demirköprü, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

 

Madencilik ve petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

Madde 14- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından madencilik faaliyetleri ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Şeker fabrikaları kampanya primi

Madde 15- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda dört ayı geçmemek üzere ayda 110 TL kampanya primi ödenir.

(2) Kars, Ağrı ve Erciş şeker fabrikalarında çalışan personele bu kampanya primi yılda dört ayı geçmemek üzere ayda 150 TL olarak ödenir.

 

Lojmandan faydalanma

Madde 16-  Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİ MADEN ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 399 saylı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

 

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı

Madde 17- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında bulunanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 600 puan üzerinden iş riski zammı ödenir.

 

ETİ MADEN personeline ilave ödeme

Madde 18- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kestelek, Bandırma, Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

(2) Kırka ve Emet İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

 

TKİ personeline ilave ödeme

Madde 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 50 TL ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yer altında çalışan personele her ay 75 TL olarak uygulanır.

 

TTK personeline ilave ödeme

Madde 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 50 TL ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme yer altında çalışan personele her ay 75 TL olarak uygulanır.

 

Bazı MKEK personeline ilave ödeme

Madde 21- (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 50 TL ödeme yapılır.

(2) Bu ödeme Hurda İşletmelerinin sevk ekip ve saha çalışanları için her ay 75 TL olarak uygulanır.

 

Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi

Madde 22-  (Bu madde 14. Madde ile birleştirildi.)

 

DSİ personeline fazla çalışma ücreti

Madde 23- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeline (4/B’li personel dahil) bir takvim yılında 300 saati geçmemek üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı oranında taşkın tazminatı ödenir.

 

ANT NATO POL personeline ilave ödeme

Madde 24- Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilen kamu görevlilerine her ay ilave 50 TL ödeme yapılır.

 

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ personeline ilave ödeme

Madde 25- Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Elektrik Üretim A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş personeline en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %100’ünü geçmemek üzere Şirketin Yönetim Kurulu ve yetkili sendikaca belirlenecek usul, esas ve oranlara göre aylık ilave ödeme yapılır. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin esaslar uygulanır.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında denetim görevi yapan personele ilave ödeme

Madde 26- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında denetim görevine giden personelin özel hizmet tazminatı oranlarına 15 puan fazla ilave edilir.

 

TTK, EÜAŞ ve TEİAŞ personeline servis hizmeti

Madde 27- TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Müessese Müdürlüklerine bağlı birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde (Biga ve Çanakkale’de ikamet edenler dahil) ile Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kesikköprü HES’te görev yapan kamu görevlilerine, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya 5.Bölge Müdürlüğünde (Kocaeli’nde ikamet edenler dahil) ile Edirne 20.Bölge Müdürlüğünde (Lüleburgaz’da ikamet edenler dahil) görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır.

 

Hizmet tahsisli Konutlar

Madde 28- Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tunçbilek’te bulunan kamu konutları ile ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan kamu konutları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

 

Kamu İşveren Heyeti ile Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası arasında yukarıda verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte diğer hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır.

 

Diğer Haberler

Bizi Takip Edin
        
Duyurular

Elazığ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde görevli üyelerimizden A. Rıza Arslanap yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
30 Temmuz 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan üyemiz Hüseyin Savaş'ın babası vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 23 Temmuz Perşembe günü ikindi namazına müteakip Adıyaman Merkez Mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 775 33 01)
23 Temmuz 2020

EÜAŞ Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığında görevli üyemiz Birol Avcı’nın babası, Seyit Ahmet Avcı vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 1 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Samsun, Ladik’te defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. (Tel: 0 505 398 58 49)
01 Temmuz 2020

Fırat Şube Sekreterimiz Zöhre Esen'in eşi Halil Esen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
27 Mayıs 2020

Hirfanlı HES’te Güvenlik Grup Şefi olarak görev yapan Şenol Kaya’nın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 13:00’da Kırşehir, Mucur, Kıran Köyünde defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 539 338 07 19)
01 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Başuzman olarak görev yapan Ahmet Ekici’nin abisi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 26 Mayıs Salı günü Konya Ereğli'de defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 542 684 76 21)
26 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan üyemiz Necmi Şındak'ın annesi 3 Mayıs Pazar günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. (Tel: 0 507 480 48 08)
03 Mayıs 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde çalışan üyemiz Gazanfer Atlas’ın Babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 19 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
18 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Tacettin Dal'ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
06 Nisan 2020

EÜAŞ Genel Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Kaya Tekin’in eşi Gülsüm Tekin vefat etmiştir. Merhumenin cenazesi 4 Mart Cumartesi günü defnedilecektir. Merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz. (Tel: 0 533 416 07 71)
03 Nisan 2020

Copyright © 2019  |  Enerji Bir-Sen